De frivillige

De frivillige 2020-03-16T09:56:55+01:00

FRIVILLIGSHEDSSTRATEGI?

En frivillighedsstrategi er en plan for det frivillige arbejde i foreningen. Hvem gør hvad, og hvordan organiserer og håndterer I egentlig de frivillige? Strategien er en del af den måde, I vælger at lede foreningen på.

Strategien har tre trin:

 • Hvad gør foreningen i dag?
 • Hvad vil foreningen gerne fremover?
 • Hvilke konkrete handlinger ønsker I, for at nå jeres mål?

FORMÅLET MED EN FRIVILLIGHEDSSTRATEGI

De fleste foreninger laver planer for trænerpåsætning, økonomi mv., men glemmer ofte frivilligheden. Det er en god investering i foreningens fremtid at drøfte hvordan I vil sikre, at der fremover er frivillige på alle poster.

SÅDAN LAVER I EN FRIVILLIGHEDSSTRATEGI

DIF har udviklet et værktøj, som I kan benytte, når I skal lave jeres frivillighedsstrategi.

Link: Følg tre trin til en frivillighedsstrategi (PDF).

HVAD ER EN FRIVILLIGEANSVARLIG?

En frivilligansvarlig tager sig af foreningens frivillige, for at sikre flere hænder til arbejdsopgaverne. Det er den frivilligeansvarlige der sikrer at de frivillige trives og udvikles.

ET SEPARAT ANSVARSOMRÅDE

Den frivilligansvarlige bør være en del af bestyrelsen, fordi de frivillige er foreningens vigtigste aktiv, men det bør være en anden person end formanden, da der er brug for en frivilligansvarlig, som har de frivillige som sit primære område.

PAS GODT PÅ DE FRIVILLIGE

Læs om den frivilligansvarliges opgaver her (PDF).

INSPIRATIONSLISTE

Vi har lavet en liste med opgaver, som frivillige udfører i foreningerne. Listen er ikke udtømmende, men kan bruges som inspiration.

Liste over opgaver:

 • Designe/bestille/holde styr på tøj
 • Dommergerning ved konkurrencer
 • Hjemmesideansvarlig
 • Indmeldelser
 • Introduktion til nye medlemmer
 • Kagebagning/madlavning
 • Kontaktperson til kommunen
 • Kontaktperson til træningsfaciliteten
 • Planlægge/afvikle fester
 • Planlægge/afvikle konkurrencer
 • SoMe ansvarlig
 • Træning
 • Turansvarlig/chauffør/koordinere samkørsel

JERES EGEN LISTE

Lav jeres egen liste, så I har det fulde overblik over hvilke opgaver I løser i jeres forening.

Brug denne model, når I laver jeres egen liste (PDF).

GENNEMSIGTIGHED

Skab overblik over klubbens opgaver, hvad de indeholder, og hvem der er ansvarlig for dem. Med specifikke beskrivelser af opgaverne bliver det lettere at flytte rundt på opgaver – eller at finde nye frivillige.

BESKRIVELSER

Beskrivelserne bør indeholde informationer om:

 • Hvordan opgaverne løses
 • Hvor opgaverne er placeret i klubben
 • Hvilket tidsforbrug der er forbundet med at løse dem.

Brug denne model, når I beskriver opgaverne (PDF).

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Det er svært for nye frivillige at tage en tørn, hvis de ikke ved præcist, hvad de skal gøre. Når I rekrutterer frivillige til en opgave, skal opgaven derfor være afgrænset og klart defineret.

I kan lave et ‘stillingsopslag’, der tydeligt beskriver den opgave, der skal løses, samt de krav og forventninger, I har.

LAV STILLINGSOPSLAG

Find skabelonen her (PDF).

STÆRKE RESSOURCER

Mange medlemmer kan og vil yde en masse i deres forening. Hvis man inddrager medlemmerne i beslutningerne, kan man få nogle af dem ind som frivillige i foreningen. Involvering i beslutninger skaber en fælles forståelse og sammenhængskraft i klubben.

FORA

 • Sørg for at bestyrelsen er let tilgængelig, ved at offentliggøre en direkte kontaktvej (mail, telefon eller andet).
 • Opfordr jeres medlemmer til at komme med deres forslag til jeres generalforsamlinger.
 • Inviter til medlemsmøder eller workshops, hvor medlemmerne kan bidrage med deres input til foreningens aktiviteter og projekter.

Brug denne metode til at lægge en plan (PDF).

VILLIGE FRIVILLIGE

Mange foreninger kan godt bruge flere frivillige. Heldigvis viser undersøgelser, at mange medlemmer og forældre gerne vil lave mere frivilligt arbejde.

POTENTIELLE FRIVILLIGE

Kommer folk ikke selv og melder sig som frivillige, så skal I ud og prikke folk.

Tænk over hvilke kvaliteter og kvalifikationer de frivillige skal have for at løse den opgave I har. Kig gerne på andre potentielle grupper, end I normalt ville gøre, fx. klubbens unge medlemmer, forældre, bedsteforældre, tidligere medlemmer eller byens pensionistklub.

NYE OG GAMLE

Dette værktøj giver mulighed for at få flere frivillige kræfter, samt at pleje de frivillige, som klubben allerede har.

Brug denne model til at lave en handlingsplan (PDF).

Kompetencerne skal matche

Værktøjet kan bruges til at få beskrevet, hvad en person skal kunne for at varetage en bestemt funktion i foreningen. Det er vigtigt for et succesfuldt resultat, at den person, der påtager sig opgaven, magter den og har de fornødne kompetencer til at løfte opgaven.

Dan jer et overblik

Brug denne metode, når I skal beskrive kompetenceprofilerne (PDF).

MESTERLÆRE

Mange funktioner i en forening kan læres ved mesterlære, dvs. at uerfarne personer lærer ved at følge med, observere og øve sig, sammen med en erfaren person. Dette gælder både bestyrelsesposter, trænerstillinger og afholdelse af arrangementer.

KURSER OG UDDANNELSER

I nogle tilfælde giver det bedst mening at uddanne de frivillige formelt ved at sende dem på kursus. Din forening kan vise anerkendelse overfor trænere m.fl. ved at tilbyde at betale kurser, uddannelse, personlig udvikling eller inspiration.

UDDANNELSESPLAN

Værktøjet her hjælper klubben til at lave individuelle uddannelsesplaner for klubbens frivillige.

Brug dette til at lægge planer for uddannelse (PDF).

ANDERKENDELSE HAR VÆRDI

For at anerkende de frivilliges indsats kan du hente og udfylde skemaet ‘Frivilligbevis’. Det er en slags diplom til de frivillige, som de blandt andet kan bruge sammen med deres CV. Mange erhvervsledere ser det som et positivt karaktertræk, at man udfører eller har udført frivilligt arbejde.

HENT BEVIS HER

Hent skabelon til Frivilligbevis her (PDF).

Læs om mulighederne for at give godtgørelse eller løn til jeres frivillige i denne vejledning fra DGI:

Skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2019.

VÆRN OM ENGAGEMENTET

Når man er frivillig, er det vigtigt for engagementet, at man bliver påskønnet og anerkendt. Eksempler på påskønnelser:

 • Ros (vær specifik)
 • Betaling for frivilliguddannelse
 • Navn og billede på hjemmeside
 • At blive nævnt i forbindelse med en aktivitet man har hjulpet med
 • Et julekort
 • Ansvar for opgaver
 • En fællesspisning

LAV JERES EGEN IDÉBANK

Beslut hvordan I vil anerkende jeres frivillige. En idébank giver jer overblik over mulighederne og husker jer på at sige tak til jeres frivillige.

Brug denne metode til at lave jeres egen idébank (PDF).

INDHENT VIGTIG VIDEN

Når en frivillig stopper i foreningen, kan det skyldes flere ting. Det kan være personlige årsager, eller det kan være forhold i foreningen. Den frivillige har ydet en indsats i foreningen og været en ressource. Brug et farvel til en frivillige som en anledning til at sige tak og få samtidig indhentet viden fra den frivillige, som foreningen fremadrettet kan have gavn af.

Brug værktøjet som inspiration til at afholde en ‘fratrædelsessamtale’ og få spurgt til om den frivillige har lyst til at komme igen eller løse andre opgaver for foreningen i fremtiden.

Find inspiration til fratrædelsessamtalen her (PDF).